TH | EN | CH

ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแม่นยำและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ตลาด : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

RICHY

ชื่อหุ้น

4.45

ผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)

7.43

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (%)
อัตรากำไรสุทธิ 16.65%
กำไรสุทธิ 451.02 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุด : 31 ธันวาคม 2561

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

การกำกับดูแลกิจการ


หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์/การกำกับดูแลกิจการ

เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตาม


ข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) อ้างอิงจากหลักการการกำกับดุแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งครอบคลุมโครงสร้างการกำกับดูแล แนวปฎิบัติในการกำกับดูแลกิจการ โครงสร้างการปฏิบัติงาน และนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด

 

บริษัทได้จัดทำแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตามกฏหมายกฏระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสูงสุด มีความโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

 

รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารการจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การกำกับดูแลกิจการที่บริษัทยึดเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (รายละเอียดของแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.richy.co.th) นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีระเบียบปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานถือปฏิบัติในด้านต่างๆ


CRM
กำลังส่งข้อมูล ...