ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแม่นยำและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ตลาด : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

RICHY

ชื่อหุ้น

10.33

ผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)

21.59

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (%)
อัตรากำไรสุทธิ 16.65%
กำไรสุทธิ 451.02 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุด : 31 ธันวาคม 2561

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงิน


หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลงบการเงิน/งบการเงิน

  ปี :      ไตรมาส : ประเภท :

งบแสดงฐานะเงินสด | งบกำไรขาดทุน |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
| งบกระแสเงินสด | ดาวน์โหลดงบการเงิน
% by Common Size
Change
 
201920182017
รายการล้านบาท%ล้านบาท%ล้านบาท%
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0 0 22.62 0.46 83.31 1.41
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 0 0 415.19 8.47 273.32 4.62
เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 0 0 318.04 6.49 194.65 3.29
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0 0 318.04 6.49 0 0
สินค้าคงเหลือ 0 0 4,060.12 82.87 5,247.48 88.76
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 0 0 4,060.12 82.87 0 0
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 0 0 4,815.96 98.3 5,798.75 98.09
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน 0 0 30.99 0.63 30.09 0.51
บริษัทย่อย 0 0 30.99 0.63 30.09 0.51
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 0 0 0 0 8.77 0.15
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0 0 0 0 8.77 0.15
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 0 0 21.41 0.44 31.02 0.52
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 0 0 21.41 0.44 31.02 0.52
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 0 0 0.36 0.01 0.71 0.01
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 0 0 0.36 0.01 0.71 0.01
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 0 0 24.86 0.51 36.6 0.62
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0 0 5.8 0.12 6.01 0.1
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0 0 83.42 1.7 113.19 1.91
รวมสินทรัพย์ 0 0 4,899.38 100 5,911.94 100
สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 0 0 12.42 0.25 6.79 0.11
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 0 0 143.2 2.92 714.76 12.09
เงินทดรองรับและเงินกู้ยืมระยะสั้น 0 0 31.43 0.64 29.93 0.51
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0 0 31.43 0.64 0 0
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0 0 1,760.25 35.93 2,253.93 38.12
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 0 0 0.49 0.01 0 0
หนี้สินระยะยาวอื่น 0 0 1,759.76 35.92 0 0
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0 0 424.63 8.67 0 0
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0 0 99.21 2.02 74.03 1.25
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 0 0 29.37 0.6 25.14 0.43
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ 0 0 69.84 1.43 48.89 0.83
รวมหนี้สินหมุนเวียน 0 0 2,471.14 50.44 3,079.44 52.09
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0 0 101.43 2.07 955.15 16.16
เงินกู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น 0 0 99.64 2.03 955.15 16.16
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 0 0 1.78 0.04 0 0
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 0 0 1.15 0.02 0 0
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0 0 3.14 0.06 2.96 0.05
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 0 0 105.71 2.16 958.11 16.21
รวมหนี้สิน 0 0 2,576.85 52.6 4,037.55 68.29
ทุนจดทะเบียน 0 0 1,381.46 28.2 1,289.36 21.81
หุ้นสามัญ 0 0 1,381.46 28.2 1,289.36 21.81
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 0 0 1,044.86 21.33 975.2 16.5
หุ้นสามัญ 0 0 1,044.86 21.33 975.2 16.5
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น 0 0 538.41 10.99 538.41 9.11
หุ้นสามัญ 0 0 538.41 10.99 538.41 9.11
กำไร (ขาดทุน) สะสม 0 0 739.26 15.09 360.78 6.1
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว 0 0 69.44 1.42 46.61 0.79
สำรองตามกฎหมาย 0 0 69.44 1.42 46.61 0.79
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 0 0 669.82 13.67 314.17 5.31
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 0 0 2,322.53 47.4 1,874.39 31.71
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 0 0 2,322.53 47.4 1,874.39 31.71
รวมหนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 0 0 4,899.38 100 5,911.94 100

CRM
กำลังส่งข้อมูล ...