TH | EN | CH

ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแม่นยำและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ตลาด : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

RICHY

ชื่อหุ้น

4.45

ผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)

7.43

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (%)
อัตรากำไรสุทธิ 16.65%
กำไรสุทธิ 451.02 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุด : 31 ธันวาคม 2561

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร


หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลบริษัท/คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 คุณสุณี สถตินันท์ ประธานกรรมการบริษัท
2 ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการ
3 คุณภวัญญา กฤตชาติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4 คุณอเนน อึ้งอภินันท์ กรรมการอิสระ
5 คุณจรี วุฒิสันติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6 รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7 คุณสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมการ
8 ดร.การุญ จันทรางศุ กรรมการ
9 คุณนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ กรรมการ
10 พ.ต.อ.สุวิทย์ ตันโสด กรรมการ
11 นายวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมการ


คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

หมายเหตุ : เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 คุณจรี วุฒิสันติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2 คุณภวัญญา กฤตชาติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3 รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ


คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ
2 น.ส.สุณี สถตินันท์ ประธานกรรมการและรองกรรมการบริหาร
3 นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมการบริหาร


คณะผู้บริหาร

มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนาธุรกิจ
2 น.ส.สุณี สถตินันท์ กรรมการบริหาร
3 นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมการบริหาร
4 นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนองค์กร
5 นางกลิ่นสุคนธ์ ลือพงศ์ไพจิตร ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและบัญชี


คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2 นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายการุญ จันทรางศุ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2 นายสุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน กรรมการบริหารความเสี่ยง
3 นายสุวิทย์ ตันโสด กรรมการบริหารความเสี่ยง


CRM
กำลังส่งข้อมูล ...