TH | EN | CH

ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแม่นยำและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ตลาด : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

RICHY

ชื่อหุ้น

10.33

ผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)

21.59

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (%)
อัตรากำไรสุทธิ 16.65%
กำไรสุทธิ 451.02 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุด : 31 ธันวาคม 2561

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการบริษัท


หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลบริษัท/สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ริ ชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตลอดระยะเวลา 17 ปี บริษัทยังคงมุ่นมั่นพัฒนา ทุ่มเทกาลังทั้งหมดที่มี เพื่อสรรสร้างบ้านในฝันที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งทุกโครงการล้วนแต่ผ่านการวางแผนอย่างรอบคอบทุกขั้นตอนเพื่อสร้างและส่งมอบสินค้า การบริการที่ดีมีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน ถึงแม้ในปี 2561 ยอดการรับรู้รายได้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่เราก็ไม่เคยย่อท้อ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในปี 2562 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท กล่าวคือ ดำเนินการขยายธุรกิจให้มากขึ้น ทั้งด้านจำนวนโครงการและขนาดของโครงการ และยึดถือความต้องการของผู้อยู่อาศัยและ นักลงทุนเป็นหลัก

 

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 1,366.58 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ103.97 ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการริชพาร์ค@ทริปเปิ้ลสเตชั่น สร้างเสร็จโอนกรรมสิทธิ์และสามารถรับรู้ได้ในปี 2561

สำหรับพัฒนาการอื่นๆในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังนี้

1.เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,289,363,596 บาท เป็น 1,381,460,996 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,044,859,438 บาท เพื่อใช้รองรับหุ้นปันผลและเพื่อใช้รองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 และRICHY-W2

2.เปิดตัวโครงการ“เดอะริช พระรำมเก้า-ศรีนครินทร์ ทริปเปิลสเตชั่น” เป็นคอนโดมิเนียมมิกซ์ยูส คอนโดมิเนียมสูง 32 ชั้น มูลค่าประมาณ 1,700 ล้านบาท

3.เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทย่อย จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เป็น 31,000,000 บาท

ทั้งนี้ในฐานะกรรมการของบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ผมใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงินสื่อมวลชน พันธมิตรทางธุรกิจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนบริษัทในทุก ๆ ด้านด้วยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้เราประสบความสำเร็จในวันข้างหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

ขอแสดงความนับถือ

นายพระนาย สุวรรณรัฐ
ประธานกรรมการ

 
สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

 

ปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 1,381.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 104.10 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1,366.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 103.97 เมื่อเทียบกับปีก่อน กำไรสุทธิเท่ากับ 451.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.65 ของรายได้รวม โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้จากโครงการริชพาร์ค@ทริปเปิ้ลสเตชั่น เป็นโครงการที่มีสัดส่วนการรับรู้รายได้ภายในปี 2561 ค่อนข้างสูงหรือคิดเป็นร้อยละ 71.04 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด

 

ปี 2561 นับเป็นปีที่ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) (RICHY) ได้ก้าวสู่อีกขั้นของการพัฒนาองค์กร เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง สำหรับปีที่ผ่านมาภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ มีการชะลอตัวและมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันทางผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต่างก็เร่งหาทำเลที่มีศักยภาพใกล้แนวรถไฟฟ้า ซึ่งมีต้นทุนราคาที่ดินสูงมากเช่นกันพร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการทำงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมา ใช้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ได้รับผลกระทบบางส่วนจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา แต่บริษัทยังคงทำหน้าที่ของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ โดยยังคงมุ่งเน้นหาทำเลที่มีศักยภาพตาม แนวรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นจุดเด่นของ RICHY บริษัทมีแผนจะเปิดตัว

 

โครงการใหม่บนทำเลใกล้แนวรถไฟฟ้าและทำเลเมือง พร้อมทั้งทำแผนการตลาดประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรู้จัก RICHY มากยิ่งขึ้นในนามของประธานกรรมการบริหาร ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทเป็นอย่างดีเสมอมา ดิฉันและคณะพนักงานจะทำหน้าที่ดูแลกิจการของเรา เต็มกำลังความสามารถและความสุจริต เพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ 
ประธานกรรมการบริหาร

 

CRM
กำลังส่งข้อมูล ...