TH | EN | CH

ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแม่นยำและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ตลาด : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

RICHY

ชื่อหุ้น

4.45

ผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)

7.43

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (%)
อัตรากำไรสุทธิ 16.65%
กำไรสุทธิ 451.02 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุด : 31 ธันวาคม 2561

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการบริษัท


หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลบริษัท/สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตลอดระยะเวลา 18 ปี บริษัทยังคงมุ่นมั่นพัฒนา ทุ่มเทกำลังทั้งหมดที่มี เพื่อสรรสร้างบ้านในฝันที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งทุกโครงการล้วนแต่ผ่านการวางแผนอย่างรอบคอบทุกขั้นตอนเพื่อสร้างและส่งมอบสินค้า การบริการที่ดีมีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน ถึงแม้ในปี 2562 ยอดการรับรู้รายได้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่เราก็ไม่เคยย่อท้อ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในปี 2563 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท กล่าวคือ ดำเนินการขยายธุรกิจให้มากขึ้น ทั้งด้านจำนวนโครงการและขนาดของโครงการ และยังยึดมั่นในความเป็นธรรมและโปร่งใส 

 

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 1,193  ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 1,487 หรือลดลงร้อยละ 124.64 ซึ่งผลกระทบเกิดจากเศรษฐกิจที่ซบเซา และความเข็มงวดในการปล่อยสินเชื่อพร้อมกับมาตรการ LTV ทำให้ลูกค้าที่สนใจซื้ออาคารชุดหรือบ้านพักอาศัยต้องชะลอการซื้อก่อน

 

ทั้งนี้ในฐานะกรรมการของบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ดิฉันใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน สื่อมวลชน พันธมิตรทางธุรกิจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนบริษัทในทุก ๆ ด้านด้วยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้เราประสบความสำเร็จในวันข้างหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

               

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสุณี สถตินันท์

ประธานกรรมการ

 

 

 
สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 

ปี 2562 เป็นปีที่เศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกจากสงครามการค้าของชาติมหาอำนาจที่กดดันไปยังคู่ค้านานาประเทศอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ กอร์ปกับการเมืองที่ไม่มั่นคง และมีมาตรการลดการให้สินเชื่อกับผู้ซื้อที่อยู่รายย่อยของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงเกิดการถดถอยด้านขายใหม่อย่างทันทีนับแต่ไตรมาสที่ 2/2562 เป็นต้นมา

 

ผลประกอบการของ ริชี่ ในปี 2562 มีรายได้รายจ่ายและผลกำไรในงบรวมใกล้เคียงกับงบการเงินปี 2560 ที่เป็นปีการดำเนินงานปกติ ยกเว้นปี 2561 ที่มีโครงการใหญ่พิเศษระดับเกิน 1,000 ห้องต่อโครงการแล้วเสร็จ สำหรับแผนธุรกิจปี 2563 ได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน ดังนี้คือ

1. การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบ “WellTech”           

2. การสร้าง Brand Building อย่างแข็งขันและต่อเนื่อง

3. การเปิดกลุ่มลูกค้าใหม่แบบเพื่อนแนะเพื่อน Richy Friend Club (RFC)

4. การขายแบบศูนย์อิทธิพล และเพิ่มกลุ่ม Agency

5. การทำธุรกิจซื้อขายแบบเครือข่ายพันธมิตร

 

แม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid19 จนทำให้การขายใหม่มีการสะดุดไป

ริชี่ก็ได้จัดทำแผนการทำงานที่มุ่งการขายแบบ Online อย่างจริงจังเพิ่มขึ้น เรามีความมุ่งมั่นและพลังที่จะทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อความเจริญเติบโตและผลประโยชน์ของ Richy อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในนามคณะผู้บริหารและพนักงาน ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ที่ให้การสนับสนุนแก่บริษัทเป็นอย่างดีเสมอมา

               

ขอแสดงความนับถือ

ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์

ประธานกรรมการบริหาร

 

CRM
กำลังส่งข้อมูล ...