ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแม่นยำและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ตลาด : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

RICHY

ชื่อหุ้น

10.33

ผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)

21.59

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (%)
อัตรากำไรสุทธิ 16.65%
กำไรสุทธิ 451.02 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุด : 31 ธันวาคม 2561

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลทางการเงิน/ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (หน่วย: ล้านบาท)

รายละเอียด 2559 2560 2561
สินทรัพย์รวม 5,570.31 6,062.54 5,119.47
หนี้สินรวม 4,049.95 4,195.06 2,809.45 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,520.37  1,867.48 2,310.02
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 785.4 975.2 1,044.86
รายได้รวม 568.24 1,327.13 2,708.65
กำไรสุทธิ 9.26 132.92 451.02
กำไรต่อหุ้น : ( บาท ) 0.01 0.14 0.43
ROA(%) 0.8 3.51 10.33
ROE(%) 0.6 7.85 21.59
อัตรากำไรสุทธิ(%) 1.63 10.02 16.65  
CRM
กำลังส่งข้อมูล ...