TH | EN | CH

ข้อมูลองค์กร

พ.ศ. 2562

มีนาคม
- เปิดตัวโครงการ เดอะริช เอกมัย เป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 45 ชั้น จำนวน 492 ยูนิตและร้านค้า จำนวน 1 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ถนนเอกมัย ซอย 8 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการประมาณ 3,000 ล้านบาท
 
พฤษภาคม
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,381,460,996 บาท เป็น 1,578,815,237 บาทโดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,194,116,461 บาท เพื่อใช้รองรับหุ้นปันผลและเพื่อใช้รองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ  RICHY-W1 และ RICHY-W2 
 
กรกฎาคม
- เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 109,556 บาท จากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจากใบสำคัญใช้สิทธิ RICHY-W1 จำนวน 89,473 หน่วย ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นจำนวน 109,556 หุ้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 1,194,116,461 บาท เป็น 119,226,017 บาท
 
พฤศจิกายน 
- เปิดตัวโครงการ ริชพอยท์@บีทีเอส วุฒากาศ เป็นคอนโดมิเนียมสูง 32 ชั้น มีจำนวน 792 ยูนิตและร้านค้า 2 ยูนิต ตั้งอยูที่ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 1,800 ล้านบาท 
 
2562

พ.ศ. 2561

พฤษภาคม

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,289,363,596 บาท เป็น 1,381,460,996 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

  จำนวน 1,044,859,438 บาท เพื่อใช้รองรับหุ้นปันผลและเพื่อใช้รองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

   RICHY-W1 และ RICHY-W2 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

 

พฤศจิกายน          

- เปิดตัวโครงการ “เดอะริช พระรามเก้า-ศรีนครินทร์ ทริปเปิลสเตชั่น” เป็นโครงการคอนโดมิเนียมมิกซ์ยูส คอนโดมิเนียมสูง 32 ชั้น จำนวน 597 ยูนิต ตั้งอยู่ที่  ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการประมาณ 1,700 ล้านบาท

 

2561

 

พ.ศ. 2560
เมษายน 
- เปิดตัวโครงการ ริชพาร์ค@หลักสี่สเตชั่น เป็นคอนโดสูง 14 ชั้น  มีห้องพักอาศัย จำนวน 597 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 1,490 ล้านบาท
- เปิดตัวโครงการ ดิ เอท คอลเลคชั่น เป็นคอนโดมิเนียมสูง 7 ชั้น มีห้องชุดพักอาศัย จำนวน 77 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม(นางเลิ้ง) เขตพระนคร(ดุสิต) กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการประมาณ 362 ล้านบาท 
พฤษภาคม 
- เปิดตัวโครงการ เดอะริช อเวนิว เป็นอาคารพานิชย์เป็นสไตล์โมเดิร์น ยูโรเปียน สูง 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย จำนวน 16 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการประมาณ 480 ล้านบาท 
2560

พ.ค.2559

พฤษภาคม
เปิดตัวโครงการ"ริชพาร์ค@ทริปเปิลสเตชั่น" เป็นคอนโดมิเนียมสูง 37 ชั้น จำนวน 1089 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ถนน ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 985,400,000  บาท เป็น 785,399,982 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ4  เรื่องทุนทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุน

มิถุนายน
เปิดตัวโครงการ"เดอะริช@นานา" เป็นคอนโดมีเนียมสูง 32 ชั้น ชั้นใต้ดิน 6 ชั้น มีห้องชุดพักอาศัย จำนวน 413 ยูนิต และ Retail 3 ชั้น ตั้งที่ถนนสุขุมวิท ซอย3 (นานาเหนือ) กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการประมาณ 4,185 ล้านบาท

2559

พ.ศ.2558

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 714 ล้านบาท เป็น 985.40 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 785.40 ล้านบาท

 

 

2558

พ.ศ.2557

เมษายน
เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ "เดอะริชวิวล์ ราชพฤกษ์" เป็นบ้านแฝด บ้านเดียว 2 ชั้น ทาวน์โฮม จำนวน 138 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ มูลค่าโครงการประมาณ 560 ล้านบาท

กรกฏาคม
บริษัทฯเสนอขายหุ้นสามัญ IPO แก่ประชาชน จำนวน 214 ล้านหุ้นโดยเสนอขายต่อประชาชนในราคา 3.30 บาท/หุ้น

สิงหาคม
บริษัทฯจดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทฯหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดทรัพย์

พฤศจิกายน
บริษัทฯ เปิดขายโครงการ "เดอะริช สาทร-ตากสิน" เป็นคอนโดมิเนียมสูง 23 ชั้น จำนวน 511 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพฯ  มูลค่าโครงการประมาณ 2,100 ล้านบาท

 

2557

พ.ศ. 2556

กุมภาพันธ์
เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการเดอะริช บิซโฮม สุขุมวิท 105 ทาวน์โฮม สไตล์โมเดิร์น จำนวน 140 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 105 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 1703 ล้านบาท

เมษายน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 18.56 บาท รวมเป็นเงิน54.24 ล้านบาท โดยมีหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว จำนวน 2,921,800 หุ้น

 

มิถุนายน
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 292.18 ล้านบาทเป็น 370 ล้านบาท เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใข้เตรียมสำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคต

 

กันยายน
ทีประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 35.69 ล้านบาท โดยมีหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว จำนวน 3,700,000 หุ้น

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 370 ล้านบาทเป็น 500 ล้านบาทเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เตรียมสำหรับค่าก่อสร้างและพัฒนาโครงการริชพาร์ค@เจ้าพระยา

2556

พ.ศ. 2555
กรกฏาคม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม  2555 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 10 บาทรวมเป็นเงิน 19.30 บาท โดยมีหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว จำนวน 1,930,000 หุ้น

พฤศจิกายน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญประจำปี 2555 พฤศจิกายน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555  มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 57.10 บาท รวมเป็นเงิน 110.20 ล้านบาท โดยมีหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว จำนวน 1,930,000 หุ้น

ธันวาคม
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ล้านบาทเป็น 292.18 ล้านบาทเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เตรียมสำหรับค่าก่อสร้างและพัฒนาโครงการ เดอะริช บิซ โฮม สุุขุมวิท 105 และโครงการริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เชนจ์ เปิดขายอย่างเป็นทางการริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เชนจ์ เป็นคอนโดมิเนียม สูง 25 ชั้น จำนวน 735 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ถนนประชาราษฏร์ สาย2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 1703 ล้านบาท

 


 

2555
พ.ศ. 2554
มกราคม
เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ"ริชพาร์ค@บางซ่อนสเตชั่น"เป็นคอนโดมิเนียมสูง 27 ชั้น จำนวน 803 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 1,375 ล้านบาท
2554

พ.ศ. 2553

มีนาคม - เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ“เลอริชรัชดา-สุทธิสาร” คอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จำนวน 77 ยูนิต ตั้งอยู่บริเวณแยกสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 175 ล้านบาท

พฤศจิกายน - เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ“เลอริช@อารีย์สเตชั่น”เป็นคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จำนวน 73 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ซอยอารีย์ 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 235 ล้านบาท

 

2553

พ.ศ. 2550
มกราคม - เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ “เลอริช เทรนดี้คอนโด สาธุประดิษฐ์” (“เลอริช พระราม3”) เป็นคอนโดมิเนียม สูง 22 ชั้น จำนวน 422 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรีย์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 1,062 ล้านบาท

พฤษภาคม - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก ล้านบาทเป็น 50 ล้านบาทเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เตรียม 130 ล้านบาทสำหรับค่าก่อสร้างและพัฒนาโครงการในอนาคต

2550

พ.ศ. 2548
มิถุนายน - เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ “ริชชี่ทาวเวอร์ เพชรเกษม-สาทร” เป็นอาคารชุดพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม สูง 19 ชั้น จำนวน 212 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 300 ล้านบาท

2548

พ.ศ. 2547
มกราคม  - เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ"ริชชี่วิวล์ บางบัวทอง"เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น บนพื้นที่ 13 ไร่ จำนวน 74 ยูนิต ตั้งอยู่ที่อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี มูลค่าโครงการประมาณ 160 ล้านบาท

2547
CRM

CRM - Customer Relationship Management


CRM / ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์

1343
กำลังส่งข้อมูล ...